Ãëàâíàÿ Àëüáîìû Îòçûâû Èíòåðâüþ Ïðîã-ðîê Êîíòàêòû

 

 

 

 

 

 

 

New album

The Ocean Of Unspoken Words

Order started ! www.rockcompany.nl

 

 

 

 

àëüáîì The First Cosmic (2015)

> ê ñïèñêó àëüáîìîâ    > íà Ãëàâíóþ

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Ãäå êóïèòü/çàêàçàòü

CD «The First Cosmic»

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

 

 

 

 

1. Amazing Universe (10:20)  Âèäåî íà YouTube

2. Incarnation Calls (3:25)

3. Lost In Deep Space (8:13)

4. The Cycle Of Desires (3:54)

5. We Will Meet At The Spaceport (5:14)

6. Pristine Planet (3:49)

7. Nonstop (3:04)

8. Gravity (6:59)

    a) Accumulation / b) Drift Into Infinity / c) Collapse /

    d) Power In The Smallest Particles

9. Atmosphere And Vacuum (5:23)

10. The Threshold (6:47)

    a) Unknown / b) The Duality Of All Images / c) Insight

11. The Wisdom Of Mother Earth (3:23)

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

© Âèòàëèé Êèñåëåâ - ìóçûêà, àðàíæèðîâêà, ãèòàðû, ñèíòåçàòîð, çàïèñü è ñâåäåíèå, äèçàéí.

Äàòà ðåëèçà: èþíü 2015

Ëåéáë: FREIA Music (Íèäåðëàíäû)

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Ïðîñëóøàòü:

 

Ðåöåíçèè:

progarchives.com

progpraat.com (NL)

musikreviews.de (DE)

proggies.ch (DE)

backgroundmagazine.nl

artrock.pl (PL)

yourmusicblog.nl

cabezademoog.blogspot.ru

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Ãëàâíàÿ | Àëüáîìû | Îòçûâû | Èíòåðâüþ | Ïðîã-ðîê | Êîíòàêòû

 

Sunrise Auranaut - Progressive rock project. Official site.

© Copyright: Âèòàëèé Êèñåëåâ, 2012-2017

Ïðèâåò!