Ãëàâíàÿ Àëüáîìû Îòçûâû Èíòåğâüş Ïğîã-ğîê Êîíòàêòû

 

 

 

 

 

 

 

New album

The Ocean Of Unspoken Words

Order started ! www.rockcompany.nl

 

 

 

 

ÂíèçËó÷øèå àëüáîìû â ïğîãğåññèâ-ğîêå                          

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Ññûëêè äàíû íà ñàéò, ãäå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ìóçûêó â ÌĞ3 ìîæíî ñêà÷àòü ñîâåğøåííî áåñïëàòíî!!!

Íî ïîìíèòå, ÷òî íàñòîÿùèé öåíèòåëü ìóçûêè äîëæåí ïîêóïàòü àëüáîìû íà CD èëè âèíèëå è íàñëàæäàòüñÿ êà÷åñòâåííûì çâóêîì!!!

 

> ê ñïèñêó ñòàòåé    > íà Ãëàâíóş

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Alice Cooper

Billion Dollar Babies (1973)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Arena

Pride (1996)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Blue Oyster Cult

Agents Of Fortune (1976)

 

 

 

 

 

Blue Oyster Cult

Fire Of Unknown Origin (1981)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Camel

The Snow Goose (1975)

 

 

 

 

 

Camel

Moonmadness (1976)

 

 

 

 

 

Camel

Rain Dances (1977)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Cherry Five

Cherry Five (1975)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Eloy

Dawn (1976)

 

 

 

 

 

Eloy

Ocean 2 - The Answer (1998)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Emerson, Lake & Palmer

Tarkus (1971)

 

 

 

 

 

Emerson, Lake & Palmer

Trilogy (1972)

 

 

 

 

 

Emerson, Lake & Palmer

Brain Salad Surgery (1973)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Finch

Beyond Expression (1976)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

First Band From Outer Space

The Guitar Is Mightier Than The Gun (2009)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Gemini

Counter Balance (1981)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Genesis

Selling England By The Pound (1973)

 

 

 

 

 

Genesis

The Lamb Lies Down On Broadway CD1 (1974)

The Lamb Lies Down On Broadway CD2 (1974)

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Gong

2032 (2009)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Hawkwind

Levitation (1980)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Iluvatar

A Story Two Days Wide... (1999)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Jethro Tull

Songs From The Wood (1977)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Jupiter Society

Terraform (2009)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Kansas

Leftoverture (1976)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Kiss

Music From "The Elder" (1981)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Madrigal

On My Hands... (1996)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Magnum

Kingdom Of Madness (1978)

 

 

 

 

 

Magnum

Chase The Dragon (1982)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Marillion

Misplaced Childhood (1985)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Pink Floyd

Wish You Were Here (1975)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Rick Wakeman

Myths And Legends Of King Arthur And The Knights Of The Round

Table (1975)

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Rush

A Farewell To Kings (1977)

 

 

 

 

 

Rush

Hemispheres (1978)

 

 

 

 

 

Rush

Moving Pictures (1981)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Saga

Saga (1978)

 

 

 

 

 

Saga

Generation 13 (1995)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Styx

The Grand Illusion (1977)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Under The Sun

Under The Sun (2000)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Uriah Heep

Look At Yourself (1971)

 

 

 

 

 

Uriah Heep

Demons And Wizards (1972)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Van Der Graaf Generator

Pawn Hearts (1971)

 

 

 

 

 

Van Der Graaf Generator

Godbluff (1975)

 

 

 

 

 

Van Der Graaf Generator

Still Life (1976)

 

 

 

 

 

Van Der Graaf Generator

The Quiet Zone / The Pleasure Dome (1977)

 

 

 

 

 

Van Der Graaf Generator

A Grounding In Numbers (2011)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Visitor 2035

Visitor 2035 (1978)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Wishbone Ash

Argus (1972)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Yes

Close To The Edge (1972)

 

 

 

 

 

Yes

Relayer (1974)

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

> ê ñïèñêó ñòàòåé   

> íà Ãëàâíóş

Ââåğõ

Ãëàâíàÿ | Àëüáîìû | Îòçûâû | Èíòåğâüş | Ïğîã-ğîê | Êîíòàêòû

 

Sunrise Auranaut - Progressive rock project. Official site.

© Copyright: Âèòàëèé Êèñåëåâ, 2012-2017

Ïğèâåò!